خدمات

مبتنی بر بیش از دو دهه تجربه در عرصه جراحی قلب خدمات متعددی در زمینه بیماری های قلب و عروق در مجموعه ای از مجهز ترین مراکز درمانی شهر تهران توسط دکتر بابازاده و تیم جراحی قلب ایشان ارائه می گردد. خدمات مذکور به شرح ذیل میباشد :
- پیوند عروق کرونر
- تعویض دریچه های قلبی
- ترمیم دریچه های قلبی
- جراحی بی نظمی های قلبی ( فیبریلاسیون دهلیزی )
- جراحی نارسائی پیشرفته قلبی ( بازسازی قلب )
- جراحی قلب به روش کم تهاجم ( جراحی با برش های بسیار کوچک )
- جراحی عروق بزرگ قلب